Imprimeix

 ¿Qué és el Consell Social? ¿Qui son els seus membres?

En els centres integrats, el Consell escolar es sustituix pel Consell social. Aquest és  l'instrument fonamental de connexió del centre integrat amb l’entorn socioeconòmic a què servix i és via de participació de la societat en l’àmbit educatiu, a l’efecte del qual dóna cabuda no sols a representants del mateix centre (4 vocals) i de les administracions (4 vocals) , sinó també als representants dels agents econòmics i socials (2 vocals representants del sindicats i 2 vocals representants d'associacions empresarials).  El nomenament dels membres del nostre Consell Socials s'ha publicat en el DOCV del 28 de setembre.

L'Orde 1/2010 de 14 d'abril regula els Consells socials dels centres integrats en la Comunitat Valenciana. Es regulen les funcions i competències del Consell Social, el nomenament dels vocals i els seus drets i deures, així com les  normes de funcionament.

  

 

  • COVID-19 ACCES AL CENTRE AMB CITA PREVIA