Imprimeix

DOCUMENTS DE PLANIFICACIÓ I FUNCIONAMENT

CIPFP LA COSTERA

 

1- PROJECTE FUNCIONAL DE CENTRE INTEGRAT

El projecte funcional ha d’incloure:

– El conjunt de directrius bàsiques que inspiren el propi projecte

funcional.

– La caracterització del centre: definició del centre tenint en

compte: l’entorn socioprofessional; els vincles amb empreses i

organitzacions; les línies estratègiques d’actuació i sistema d’avaluació

de les accions; els recursos; i el model de gestió.

 

2- PLA ANUAL D’ACTUACIONS

La planificació anual inclou els

aspectes en què es treballarà de manera preferent l’any de referència:

– Objectius anuals.

– Ofertes formatives, primordialment en l’àmbit de la formació

contínua.

– Accions estratègiques.

– Memòria d’avaluació del desplegament del Projecte Funcional.

 

3- REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 

- Normes per garantir el compliment del Pla de convivència

- Organització de la participació de tots els membres de la comunitat educativa

- Procediments d’actuació del Consell Social i del Claustre

- Organització dels funcionament i dels espais del centre

4- MESURES D’EMERGÈNCIA

S’estableixen les figures per a actuar en cas d’emergència, així com les actuacions concretes que han de dur a terme davant d’aquestes situacions, les seues funcions i les responsabilitats.

  • COVID-19 ACCES AL CENTRE AMB CITA PREVIA