Imprimeix

Els programes formatius de qualificació bàsica constituïxen una oferta formativa adaptada a les necessitats específiques de l'alumnat que ha abandonat l'ensenyançá reglada sense haver aconseguit els objectius previstos en l'Educació Secundària Obligatòria o que presente necessitats educatives especials associades a condicions personals de discapacitat o trastorn greus de conducta que hagen impedit la consecució d'estos estudis secundaris.

Estos programes s'adaptaran a les circumstàncies personals dels seus destinataris i possibilitaran la seua inserció sociolaboral.

 

Per a consultar l'oferta formativa polsa sobre l'enllaç: Oferta Formativa