Imprimeix

Aquesta formació professional té com a finalitat preparar als alumnes per a l'activitat en un camp professional i facilitar la seua adaptació a les modificacions laborals que puguen produir-se al llarg de la seua vida, així com contribuir al seu desenvolupament personal i a l'exercici d'una ciutadania democràtica.

La formació professional inicial compren un conjunt de cicles formatius amb una organització modular, de duració variable i continguts teòrics i pràctics adequats als diversos camps professionals. Aquests cicles formatius seran de grau mitjà i de grau superior, i estaran referits al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Els cicles formatius s'estructuren en famílies professionals. Cada família professional compren cicles de grau mitjà i cicles de grau superior.

Per a consultar l'oferta formativa polsa sobre l'enllaç:  Oferta Formativa