Imprimeix

Este Programa està dirigit a treballadors i treballadores majoritàriament en situació de desocupació, a fi de proporcionar-los la qualificació professional per a exercir una ocupació concreta i adequada a les necessitats del mercat de treball a la Comunitat Valenciana.

Destinataris

Els cursos es destinaran prioritàriament a treballadors que, en iniciar-se el curs, estiguen desocupats i inscrits en els centres SERVEF d’Ocupació, sense perjudici de la participació en este de treballadors ocupats. Els treballadors desocupats hauran de suposar un percentatge no inferior al 60% del total de treballadors. En qualsevol cas, els treballadors desocupats que complisquen el perfil requerit tindran preferència en la selecció dels alumnes respecte dels treballadors ocupats.

Així mateix tindran la consideració de col·ectius prioritaris a l’efecte de la seua participació en els cursos el de dones, el de persones amb discapacitat i el de treballadors de baixa qualificació, sempre que complisquen els perfisl requerits.

En el cas d’accions formatives realitzades en el marc de projectes formatius en què s'assumisca un compromís d'inserció o de contractació, els alumnes sols podran ser desocupats.

Realització dels cursos

L’horari del curs en el període d’estada en el centre formatiu estarà comprés entre quatre i sis hores diàries, de dilluns a divendres, llevat que el director territorial d’Ocupació del SERVEF n’autoritze un altre distint, que en cap cas serà inferior a 20 hores ni superior a 40 hores setmanals.

Com a part integrant de l’acció formativa, es podran realitzar pràctiques no laborals en l’últim període del curs i la seua duració estarà compresa entre el 20% i el 40% del nombre d’hores total, idèntica per a tot l’alumnat. L’horari s’adequarà a les condicions dels centres de treball en què es realitzen.

Les pràctiques realitzades no suposaran l’existència de relació de naturalesa jurídica laboral o funcionarial entre l’alumnat i el centre de treball, per la qual cosa no podran percebre cap retribució per la seua activitat formativa.

 

Per a consultar l'oferta formativa polsa sobre l'enllaç: Oferta Formativa (No hi ha actualment)